Pokyny k dani z nemovitosti za rok 2023

Daň z nemovitých věcí za rok 2023


Daň se řídí Zákonem o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 sb. ve znění pozdějších předpisů.

Celý zákon najdete např. na tomto odkazu.Upozornění 1:

Informace dále uvedené, z důvodu požadavku na přehlednost,  nepostihují všechny situace, které mohou nastat. Týkají se jen nejčastějších případů.

Dále viz. poznámka na konci textu.

I. Úvodní informace k dani z nemovitosti


Pro rychlé seznámení s touto daní.


Každému vlastníkovi nemovitostí vzniká povinnost platit státu Daň z nemovitosti.  Dále ji budeme uvádět zkráceně -  jen daň.

Daň se platí každý rok a platí jí na celý rok ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.

Daňové přiznání se musí podat vždy do konce ledna (31.1.) daného roku.

Splatnost daně je ale až k 31.5., případně polovina, a druhá polovina až 30.11. u větších daní. 

Daňové přiznání podává jen ten, kdo nemovitost nově nabyl, nebo má nějakou změnu (vč. například nové přístavby, zbourání části stavby, nebo změny druhu pozemku).

Pokud nedošlo u vlastníka k žádné změně, nemusí podávat znovu daňové přiznání a počká jen na na doručení složenky k zaplacení daně (cca duben/květen) a daň pak zaplatí.


Obecně k dani

Daň se platí každý rok a platí se podle stavu vlastnictví nemovitosti k 1.1. daného roku. Tedy, kdo je vlastník 1.1., je plátcem daně za celý rok. I kdyby nemovitost prodal třeba hned v lednu. 

Pokud kupujete nemovitost na přelomu roku, je rozhodující, kdy je podán na katastr návrh na vklad vlastnictví. I kdyby katastr vklad vyřídil za měsíc, stáváte se vlastníky zpětně ke dni, kdy byl na katastr podán návrh.

Daňové přiznání se většinou podává jen jednou a to v nejbližším lednu od nabytí. Když tedy koupíte nemovitost kdykoliv během roku, i třeba 2. ledna, podáte daňové přiznání až v lednu následujícího roku a od tohoto ledna začnete být plátcem daně.

Daně platíte každý rok a vždy až po obdržení složenky na zaplacení. Obvykle chodí poštou. Pokud si to vyžádáte, mohou Vám chodit i mailem.

Pokud dojde ke změnám koeficientů, nebo vyhláškových cen půdy, finanční úřad sám provede opravu daně a pošle Vám již složenku s daní upravenou.

Pokud něco prodáte, nebo změníte (bourání, přistavění, změna druhu pozemku, např. na stavební), musíte změnu ohlásit na FÚ buď dílčím nebo úplným daňovým přiznáním. Pokud prodáte vše, stačí neformální dopis s informací, co jste prodali a že přestáváte být plátci této daně.


Dan z nem priz


Kdo musí podat daňové přiznání

 • Noví vlastníci nemovitostí:
  • Každý, kdo v roce 2022 získal do svého vlastnictví nemovitost a je vlastníkem k 1.1.2023.
 • Vlastníci, u nichž došlo v uplynulém roce ke změně ve velikosti, charakteru, nebo počtu vlastněných nemovitostí.
  • Kdo přistavěl, zboural….a  změnila se výměra vlastněných nemovitostí
  • Koupil další nemovitosti
  • Změnil se charakter neboi velikost pozemků (např. z orné půdy na stavební, upřesnění výměr digitalizací map...)
 • Prodávající
  • kteří prodali část nemovitostí
   • podávají dílčí daňové přiznání, v němž uvedou pouze nastalé změny
   • pokud využijete elektronický formulář, který neumí dílčí přiznání, pak můžete udělat zcela nové přiznání na zbylé nemovitosti
  • v případě pozbytí všech nemovitých věcí (zániku daňové povinnosti)
   • daňové přiznání se nepodává,
   • zánik daňové povinností je ovšem nutné finančnímu úřadu také oznámit; možno  i neformálním dopisem, že z důvodu prodeje (darování atd. ) té a té nemovitosti již nejsou  poplatníkem daně z nemovitostí.
   • zde je inspirace pro tvorbu takového dopisu (text si změňte podle svých údajů)


Kdy stačí dílčí daňové přiznání

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně včetně změny v osobě poplatníka (tj. zejména ke změně výměry pozemku, změně druhu pozemku, změně ceny za 1 m2 lesního pozemku přiřazené kódu SLT, změně v užívání zdanitelné stavby nebo k nástavbě o další nadzemní podlaží či zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním), je poplatník povinen daň přiznat  rovnocenně buď podáním řádného daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání.


Kdo nemusí podávat přiznání k dani z nemovitých věcí

 • Ti, u nichž se stav vlastnictví nezměnil oproti 1. lednu předchozího roku a  daňové přiznání při poslední změně podali.
 • Ani ti, u nichž dojde v obci ke změně koeficientů a cen pozemků
  • FÚ v tomto případě sám daň přepočítá a pošle složenku s opravenou výší daně.


Kdy se podává daňové přiznání

Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2023 je od 1.1.2023 do 31.1.2023.

Pokud se návrh na vklad kupní smlouvy podal na konci roku 2022, (tj. vlastnictví bude převedeno ještě k roku 2022), ale řízení o vkladu ještě k 1.1.2023 probíhá, pak se prodlužuje lhůta nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí (tj. kdy obdržíte oznámení o provedení vkladu).


Kde se daňové přiznání podává

 • Na příslušném FÚ, pod který lokalitou nemovitost spadá (ne tedy dle bydliště poplatníka).


Kdy se platí daň

 • Do konce 31.5. daného roku (u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31.8.)
 • Pokud daň přesáhne částku pět tisíc korun, je možné si platbu rozdělit na dvě poloviny a druhou polovinu zaplatit až do 30.11. daného roku. 


Kde získám potřebné formuláře na vyhotovení daňového přiznání:

 • Na každém finančním úřadě
 • Na webových stránkách finanční správy, kde najdete veškeré formuláře – viz. dále v našem článku najdete potřebné odkazy.


II. Jak přistoupit k výpočtu daně z nemovitých věcí a podání daňového přiznání


Než se pustíte k výpočtu, tak  potřebujete znát:

 1. druh a výměry parcel, které vlastníte
  • nejlépe je najdete na aktuálním výpisu z katastru nemovitosti
 2. zastavěnou plochu každé stavby a plochy vyšších podlaží (pokud alespoň ze 2/3 nekopírují přízemí)
  • poslouží výpis z KN, snímek z KN a  ideálně i výkresy staveb
  • pokud stavební parcela přesně kopíruje stavbu, pak to máte zcela jednoduché - velikost parcely je zastavěnou plochou  

K výpočtu daně a podání daňového přiznání můžete přistoupit několika způsoby:

 1. Doporučené: Pro vyhotovení daňového přiznání a výpočet daně můžete optimálně využít  elektronický formulář daňové správy, který za Vás většinu věcí pohlídá.
  • Najdete jej  na stránkách Moje daně (https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home) -> Elektronická podání pro finanční správu --> Elektronické formuláře ---> a otevřením příslušného formuláře ---->  Výběr elektronického formuláře ----->  Daň z nemovitých věcí  a tam si otevřete formulář:   Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně
  • Pokud jste jej využili v minulých letech a data si uložili v elektronické podobě XML, pak pokud děláte opravu přiznání, můžete si uložená data načíst, formulář se vám kompletně vyplní a můžete opravit jen potřebné. Můžete jít cestou --> Načtení ze souboru a můžete si tak ušetřit čas.
 2. Daň si spočítat a daňové přiznání vyplnit sám
  • formuláře jsou k vyzvednutí na FÚ nebo na internetu ke stažení zde --- na stránce zašrtněte Zobrazit vše, aby se seznam formulářů zobrazil
  • popis výpočtu uvádíme dále
  • podrobně výpočet najdete v seznamu v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí, který vám vyjede mezi zobrazenými dokumenty.
 3. Zajít na finanční úřad a požádat pracovníka o pomoc s kontrolou vyplnění (není to jejich povinnost)
  • oddělení Daní z nemovitostí a pracovník pod kterého podle abecedy spadáte
  • ale... počítejte v lednu s velkými frontami a zátěží pracovníků FÚ
 4. Požádat daňového poradce o výpočet a vyplnění


III. Výpočet daně z nemovitých věcí


Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou dílčích daní:

 • daň z pozemku 
 • daň ze staveb a jednotek.


Daně z pozemků

Dane_pozemek

Poplatníkem daně je:

 1. vlastník pozemku
 2. stavebník, je-li pozemek zatížen právem stavby
 3. v některých případech nájemce, nebo uživatel


Čeho se daň netýká:

 1. pozemků pod stavbou
 2. podílů na pozemcích souvisejících s jednotkami v bytových domech
 3. a jiných pozemků, jako např. vodní plochy atd.


Pozemky osvobozené od daně:

 1. ve vlastnictví státu a jeho složek
 2. ve vlastnictví obcí v jejich katastru
 3. pozemky pod dálnicí, silnicí, …
 4. a další specifické pozemky dle  § 4 Zákona


Výpočet daně z pozemků


Daň z pozemku =  ZD (základ daně) x SD (sazba daně) x K1 (koeficient velikosti obce)  x K12 (koef. stanovený obcí)

Výpočet se udělá pro každou parcelu. Krom výměry, kterou znáte, najdete ostatní hodnoty níže přímo v tabulce, nebo v tabulce uvedeném odkazu.

Nedělá se pro stavební parcelu, pokud celá odpovídá zastavěné ploše... daň by stejně vyšla nulová.

Nemusíte tedy ani vyplňovat pro tuto parcelu speciální list k dani z pozemků k daňovému přiznání.


Druh pozemku

A

orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady

B

trvalé travní 

porosty

C

pozemky hospodářských lesů

D

rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb

ostatní pozemky

Použití v daň přiznání

ve II. oddílu

zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro

F

stavební pozemky  

E zastavěné plochy a nádvoří

G

ostatní plochy 

X

zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství  

Y

průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání

ZD

Základ daně

cena půdy

= výměra pozemku v m2

x cena dle vyhlášky  ministerstva zemědělství

cena pozemku    

= cena podle platných cenových předpisů (pokud víte)

nebo

= výměra pozemku v m2  x 3,80 Kč.

výměra pozemku v m2

ř. 210-214

cenu pro jednotlivé parcely zjistíte:

SD

sazba daně

0,75%

0,25%

0,75%

1,- Kč

5,- Kč

2,- Kč

0,20 Kč

ř.215

K1

1

1

1

1

1

řádek níže

1

ř.216

Koeficient pro stavební pozemky

 • 1,0  v obci  do     1 000 obyvatel

 • 1,4  v obci  do     6 000 obyvatel

 • 1,6  v obci  do     10 000 obyvatel

 • 2,0  v obci  do     25 000 obyvatel

 • 2,5  v obci  do     50 000 obyvatel

 • 3,5  v obci  nad  50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

 • 4,5  v Praze

Po jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient

 • zvýšit o jednu kategorii

 • nebo snížit o jednu až tři

 • koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

Koeficient zjistíte na na obecním úřadě,  finančním úřadě nebo nejlépe pro konkrétní nemovitost ve vyhledávači Finanční správy.

K12

0

0

Dle §12 může obec obecně závaznou vyhláškou obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.

Koeficient opět zjistíte na obecním úřadě, finančním úřadě nebo na výše uvedeném odkazu na vyhledávač Finanční správy.

ř.223

Daň ze staveb a jednotek


Čeho se daň týká:

 1. dokončených, nebo užívaných budov (nerozdělených na jednotky)
 2. jednotek v budovách
 3. inženýrských staveb typu věží, stožárů, komínů apod.

Dane_stavby   Dane jednotky


Čeho se daň netýká:

 1. budovy ve vlastnictví státu, obcí, církví, škol
 2. obytné domy, nebo jednotky v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení, budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí
 3. zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, nejde-li o její přímé spalování, více viz. zákon
 4. atd. viz. §9


Výpočet daně ze staveb


Daň ze stavby = ZD (základ daně) x (SD (sazba daně) + NP (navýšení sazby za další popdlaží))  x K1 x K2 x K3 x K12 + ZVD (zvýšení daně z plochy k podnikání u byt. domů a jedotek)

Výpočet se udělá pro každou parcelu. Krom výměry, kterou znáte, najdete ostatní hodnoty níže přímo v tabulce, nebo v tabulce uvedeném odkazu.


Typ stavby

budovy

d) budovy a jednotky s převahou plochy pro podnikání

"R"

f) jednotky

Použití v daň přiznání

ve III. oddílu

"H"

a) obytný dům, rodinný dům


"I"

doplňkové budovy k nim z výměry nad 16m2

"J"

b) budovy a RD užívané pro rodinnou rekreaci


"K"

doplňkové budovy k nim 

"L"

c) samostatné garáže


"V"

a jednotky z větší části užívané jako garáž 

"P"

e) ostatní stavby


"M"

v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství


"N"

ostatní


ZD

základ daně

Stavba:  

Výměra zastavěné plochy v m

Zastavěnou plochou je zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby.

Jednotky:

výměra podlahové plochy  v m2   x koeficient  1,22

nebo

výměra podlahové plochy  v m2   x koeficient  1,20      není-li u jednotky podíl na pozemku

Plocha jednotky je bez podílu na společných částí stavby)

ř. 309

až 311

SD

sazba daně

2,- Kč/

2,- Kč

6,- Kč

/2,- Kč

8,- Kč

6,- Kč

2,- Kč

10,- Kč

2,- Kč

ř.312

NP

navýšení SD

0,75 Kč

0

ř. 314

za každé další podlaží o výměře alespoň 2/3 spodního

za každé další podlaží o výměře alespoň 1/3 spodního

K1

řádek níže

není

není

není

není

není

řádek níže

součin bude v ř. 315

Koeficient velikosti obce

 • 1,0  v obci  do     1 000 obyvatel
 • 1,4  v obci  do     6 000 obyvatel
 • 1,6  v obci  do     10 000 obyvatel
 • 2,0  v obci  do     25 000 obyvatel
 • 2,5  v obci  do     50 000 obyvatel
 • 3,5  v obci  nad  50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5  v Praze

Po jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient

 • zvýšit o jednu kategorii

 • nebo snížit o jednu až tři

 • koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

Koeficient zjistíte na na obecním úřadě,  finančním úřadě nebo nejlépe pro konkrétní nemovitost ve vyhledávači Finanční správy.

K2

není

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

není

Koeficient obce dle §11 3.b) -  pokud je obcí schválen (viz. info u K12)

K3

není

2

není

není

není

není

není

Koeficient -  za umístění v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí

K12

Místní koeficient  § 12

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.

Koeficienty K2 a K12 zjistíte na obecním úřadě,  finančním úřadě nebo nejlépe pro konkrétní nemovitost ve vyhledavači Finanční správy.

ř. 325

ZVD

zvýšení daně (§11a)

Výměra podlahové plochy  nebytového prostoru k podnikání v m2 x 2 Kč

není

Výměra části podlahové plochy  nebytového prostoru k podnikání v m2 x 8 Kč x K1.

ř.319


Vlastní zaplacení daně:

Zaplaťte včas:

Především včas, neboť za den platby daně je považován den, až kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného finančního úřadu. Neposílejte tedy platbu až 31.5., neboť u mezibankovních převodů trvá platba cca 24 hodin.

Po obdržení složenky z finančního úřadu můžete zaplatit daň:

 • na poště poštovní složenkou
  • jak poukázku vyplnit:
   • Kč - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
   • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná peněžní částka v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
   • Název finančního úřadu - uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
   • Číslo účtu finančního úřadu - viz. níže
   • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149 (není li tam předtištěno 0001).
   • V. symbol (variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice nevyplněny. Vyplňuje se zprava.
   • S. symbol (specifický symbol) – vyplnění položky je nepovinné.
   • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště poplatníka.
 • nebo převodem z vašeho  účtu
  • jak příkaz vyplnit (odlišnosti oproti složence)
   • Konstantní symbol 1148.
   • Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na bankovní účet finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
   • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.

Číslo účtu příslušného finančního úřadu pro daň z nemovitosti

Vyberte zde podle kraje, ve kterém se nemovitosti nachází:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710 
Finanční úřad pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710


Závěrečné upozornění:

Společnost RELIA zpracovala tuto pomůcku pro své klienty, aby se lépe zorientovali při vyhotovení daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

RELIA s.r.o., která není daňovým poradcem, neručí za správnost výše uvedených informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro zaručení správnosti doporučujeme klientům se poradit přímo na finančním úřadě, nebo využít daňové poradce.

Pokud najdete chyby v informacích, upozorněte nás na ně prosím na adrese reality@relia.cz. Děkujeme za pochopení..

Aktualizace odkazů 4.1.2023.