Daň z nabytí nemovitostí

(jednorázová daň)

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se změnilo zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Tato novela nabyla účinnosti dnem 1. 11. 2016.

 

Pro úvodní seznámení

Nabyvatelé, kteří koupili nemovitost, jsou povinni  do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (víz Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, jež jste obdrželi):

  • podat finančnímu úřadu, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitost nachází, daňové přiznání
  • a daň zaplatit

Součástí  daňového  přiznání  musí  být:

  • písemnost, na jejímž základě bylo zapsáno vlastnické právo, právo stavby nebo správa svěřeneckeho fondu do katastru nemovitostí, s přiloženým vyrozuměním katastrálního úřadu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, je-li nemovitá věc evidována v katastru nemovitostí

RELIA u této daně poskytuje klientům kompletní servis. Od ocenění nemovitostí, přes nalezení nejoptimálnějšího řešení,  až po podání daňového přiznání a zaplacení daně. Informujte se u svého makléře RELIA.

 


Novinky od 1.11.2016

Kdo je plátcem daně:

U kupních smluv podaných na katastrální úřad:

  • do 30.10.2016, včetně, byl plátcem prodávající (pokud se účastníci nedohodli jinak). 
  • od 1.11.2016 je plátcem vždy nabyvatel (kupující, vydražitel...) 

 

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU DANĚ

1. Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí Zdanění nově podléhá pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona (§ 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), která je částí inženýrské sítě, nebo nabytí spoluvlastnického podílu na takové budově. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona (např. nabytí vodovodního a kanalizačního potrubí).

2. Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby Nově se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které podléhá zdanění daní z nabytí nemovitých věcí, považuje i prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.

3. Změny týkající se zdanění v případě přeměny právnických osob Vynětí z předmětu daně z nabytí nemovitých věcí se nově netýká případů nabytí vlastnického práva k nemovité věci při převodu jmění na společníka. V případech převodu jmění na společníka, podle § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, je-li v majetku obchodní společnosti nebo družstva nemovitá věc, je nabytí vlastnického práva k této nemovité věci nově předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKLADU DANĚ

1. Určení základu daně v případě směny nemovitých věcí V případě směny nemovitých věcí se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitou věc nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci. Za sjednanou cenu se považuje pouze případný doplatek či jiné poskytnuté plnění ( např. úhrada dluhu za prodávajícího). Srovnávací daňovou hodnotou je částka odpovídající 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. je-li ale nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena (tj. v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti), je součástí sjednané ceny i hodnota pozbývané nemovité věci.

Příklad: Směna bytu 3+1 se zjištěnou cenou 3 000 000 Kč za byt 2+1 se zjištěnou cenou 2 240 000 Kč a doplatek 560 000 Kč:

a) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 3 + 1 Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané NV). Srovnávací daň. hodnota = zjištěná cena bytu 3 + 1 = 3 000 000 Kč Sjednaná cena = 560 000 Kč Nabývací hodnotou při nabytí bytu 3+1 je srovnávací daňová hodnota ve výši 3 000 000 Kč, která je vyšší než sjednaná cena. Je-li v případě směny na straně prodávajícího územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí či Regionální rada regionu soudržnosti: Pro poplatníka nabyvatele je nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena, jejíž součástí je i hodnota nabyvatelem pozbývané nemovité věci. V daném případě by sjednanou cenou byla hodnota pozbývaného bytu 2+1 a doplatek, tj. 2 240 000 Kč + 560 000 Kč = 2 800 000 Kč. Je-li v případě směny na straně nabyvatele územní samosprávný celek či dobrovolný svazek obcí : Uplatní se osvobození podle § 6 zákonného opatření po novele a nabyvatel (obec, svazek obcí) nepodává daňové přiznání.

b) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 2 + 1 Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané NV). Srovnávací daň. hodnota = zjištěná cena bytu 2 + 1 = 2 240 000 Kč Sjednaná cena = 0 Kč Nabývací hodnotou při nabytí bytu 2+1 je SDH ve výši 2 240 000 Kč. Je-li v případě směny na straně prodávajícího územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí či Regionální rada regionu soudržnosti: Pro poplatníka nabyvatele je nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena, jejíž součástí je i hodnota nabyvatelem pozbývané nemovité věci. V daném případě by sjednanou cenou byla hodnota pozbývaného bytu 3+1, tj. 3 000 000 Kč. Je-li v případě směny na straně nabyvatele územní samosprávný celek či dobrovolný svazek obcí: Uplatní se osvobození podle § 6 zákonného opatření po novele a nabyvatel (obec, svazek obcí) nepodává daňové přiznání.

2. Rozšíření možnosti použití směrné hodnoty Možnost použití směrné hodnoty je nově rozšířena také na případy nabytí vlastnického práva k pozemku, na kterém není trvalý porost s výjimkou náletových dřevin či živého plotu, a zároveň na něm není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do výměry 25 m2 a k němuž není zřízeno právo stavby. 3. Zjištěná cena v případě nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu Je-li nabýváno vlastnické právo k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž součástí je nemovitá věc, je nabývací hodnotou zjištěná cena. Pokud by byly do této zjištěné ceny obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou nemovité věci je pro účely určení základu daně nově zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OSVOBOZENÍ OD DANĚ

1. Zavedení úplného osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky Nově je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, a to vždy, kdy dochází k nabytí vlastnického práva k nemovité věci do majetku územního samosprávného celku, či dobrovolného svazku obcí. V souvislosti s uvedenou změnou nemají územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí povinnost podávat daňové přiznání.

2. Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek Osvobození se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené nebo užívané. Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve. Zdroj: Finanční správa