RELIA a prodávající klienti

Zákonné poučení o možnosti mimosoudního řešení sporů

"V případě, že mezi naší společností a naším klientem - spotřebitelem dojde ke sporu ve věci zprostředkovatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 1200 Praha 2, web: adr.coi.cz. "

 

RELIA a zájemci o nemovitosti

Podmínky jednání o možné koupi, případně smlouvě, týkající se nabídek společnosti RELIA s.r.o.

Společnost RELIA s.r.o. společně s majiteli nemovitostí obvykle vyjednávají s více zájemci o koupi, nebo pronájem nabízených nemovitostí, družstevních podílů a jiných nabídek a volí vždy nejlepší a nejvýhodnější řešení.
Prodávající (pronajímatel) mají právo vyhodnotit nabídku zájemců a vybrat si zájemce podle svého uvážení. Zároveň si vyhrazují právo, společně se společností RELIA s.r.o.,  podmínky i parametrů měnit v reakci na jejich zájmy a své obchodní a provozní potřeby a vývoj na trhu.
S ohledem na výše uvedené může být jednání o uzavření smlouvy nebo změny smlouvy ukončeno kdykoli před jejich uzavřením.
Do uzavření písemné smlouvy, nevynakládejte žádné náklady směřující k plnění předmětu zamýšlené smlouvy nebo jeho přípravě. 
Pokud by stranám mohla vzniknout škoda neuzavřením smlouvy, musí si během jednání sdělit předem nejvyšší částku případné náhrady škody, která by jim mohla neuzavřením smlouvy vzniknout. Jiné nároky nejsou pro společnost RELIA s.r.o. a její klienty (majitele nemovitostí) předvídatelné a nelze k nim přihlížet.
Smlouvy o smlouvě budoucí, nebo Smlouvy rezervační, jsou společností RELIA s.r.o. uzavírány výhradně v písemné formě. Na ústní přísliby není možné brát zřetel.

Podrobnější podmínky si vyžádejte při zahájení jednání se společností RELIA s.r.o.

Spotřebitelské smlouvy

Pokud klient uzavře se společností RELIA s.r.o.. spotřebitelskou smlouvu mimo její provozovnu, je oprávněn v učitých případech do 14 dnů odstoupit od smlouvy. Podrobněji to je uvedeno vždy v každé smlouvě, která spadá do režimu spotřebitelského zákona, kterou s klienty uzavíráme. Vzorový formulář pro odstoupení je uveden níže.

Obchodní podmínky vydané v Liberci 1.6.2016

Ing. Jiří Zeliesko
ředitel společnosti RELIA s.r.o.

_______________________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

RELIA s.r.o.
8. března 12/3,
460 01 Liberec
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě
 
Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy a to (specifikace smlouvy):
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Datum uzavření Smlouvy o prodeji/poskytnutí služby:
 
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Podpis spotřebitele:
Místo a datum: