Od nového roku nás čeká nový výpočet daně z převodu nemovitostí, nové daňové přiznání i změna v přílohách. Poplatníci daně mohou ušetřit tisíce korun.

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí bylo Senátem schváleno
Na 14. schůzi Senátu Parlamentu ČR bylo dne 9. října 2013 schváleno zákonné
opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, které dne 17. října 2013 také podepsal
prezident republiky. Toto zákonné opatření Senátu bude předloženo ke schválení na první
schůzi nově ustavené Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pokud bude Poslaneckou
sněmovnou zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí ratihabováno, zákonné
opatření nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Hlavním cílem tohoto zákonného opatření Senátu je zohlednění rozsáhlých změn
v oblasti soukromého práva zavedených novým občanským zákoníkem a přizpůsobení
stávající úpravy daně z převodu nemovitostí této nové úpravě. S ohledem na skutečnost, že
nový občanský zákoník má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2014, je rovněž nezbytné, aby ke
stejnému datu byla přizpůsobena právní úprava této majetkové daně. V souvislosti s výše
uvedenými změnami má dojít také k plánovanému zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a k
transformaci daně dědické a daně darovací pod režim daní z příjmů.
 
Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí v podstatě zachovává dosavadní
vymezení osoby poplatníka daně. V případě běžných transakcí na základě kupních a
směnných smluv je ponechán poplatníkem daně převodce s tím, že nabyvatel - stejně jako
v současné době - je ručitelem. Nově je však smluvním stranám umožněno zvolit si
v uvedených případech poplatníkem kupujícího, který ale nebude ručitelem daně. K takovéto
změně poplatníka je nezbytná aktivní dohoda smluvních stran. Pokud k uzavření takové
dohody mezi smluvními stranami nedojde, bude poplatníkem daně ze zákona stejně jako dle
dosavadní právní úpravy prodávající.
 
V ostatních případech, tj. zejména tehdy, kdy je dle stávající právní úpravy daně
z převodu nemovitostí poplatníkem daně nabyvatel, je poplatníkem nabyvatel i podle nového
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.
Výše uvedené zákonné opatření snižuje počet případů, kdy je pro stanovení základu
daně nezbytné vypracování znaleckého posudku určujícího zjištěnou cenu a jeho povinné
předložení poplatníky správci daně. Touto změnou dochází ke snížení nákladů na straně
poplatníků a je s ní také spojena nová konstrukce základu daně u běžně převáděných
nemovitých věcí, k nimž patří zejména nemovité věci určené k bydlení či rekreaci a některé
pozemky.
 
Pro účely určení základu daně se na rozdíl od dosavadní úpravy nebude sjednaná cena
ve všech případech porovnávat se zjištěnou cenou podle oceňovacích předpisů, ale pokud se
poplatník rozhodne, bude se sjednaná cena porovnávat s tzv. srovnávací daňovou hodnotou.
Pro tyto účely se srovnávací daňovou hodnotou rozumí buď 75% tzv. směrné hodnoty, nebo
75% zjištěné ceny. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně, vycházející z cen
nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří,
vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.
 
Současně je však poplatníkům i nadále zachována možnost v případě jejich zájmu
znalecký posudek nechat vyhotovit. V takovém případě se pro účely stanovení základu daně
bude nově vycházet z porovnání sjednané ceny pouze vůči 75 % zjištěné ceny uvedené ve
znaleckém posudku.
 
Náklady spojené s vyhotovením povinně předkládaného znaleckého posudku je nově
uznatelným výdajem snižujícím základ daně.
 
Z hlediska osvobození od daně je nově rozšířena možnost uplatnění osvobození od
daně pro případy všech prvních úplatných nabytí vlastnického práva k novým bytům a
rodinným domům, včetně pozemků, jejichž jsou součástí. Zákonné opatření Senátu též nově
odstraňuje dvojí zdanění finančního leasingu, neboť obsahuje osvobození pro případy nabytí
nemovité věci užívané na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při
skončení leasingového vztahu.
 
Oproti stávající právní úpravě zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých
věcí také celkově omezuje rozsah písemností, jež budou poplatníci povinni k daňovým
přiznáním přikládat. Nově právní úprava umožňuje přikládat ostatní písemnosti pouze ve
formě kopie. Tato změna rovněž přispívá ke snížení nákladů na straně poplatníků.
 
Zdroj: MF – Odbor Majetkové daně, daň silniční a oceňování – Odd. Majetkové daně a daň silniční