Poučení pro spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen jako „Poučení“)
realizované ze strany společnosti RELIA s.r.o., se sídlem: 8. března 12/3, 460 01 Liberec, IČO: 46711333,
tel. 775 84 86 84, reality@relia.cz, IDDS: nbeigwr (dále jen jako RELIA nebo Realitní Zprostředkovatel)
a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

RELIA tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou a Rezervační smlouvou (dále jen Zprostředkovatelskou smlouvou), které Zájemce hodlá uzavřít s Realitním prostředkovatelem) o tom, že: 
 

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák.č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;  

 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě; 

 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě, nebo cenu vyšší;

 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 14 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy; 

 • Cena služby bude činit buď sjednané procento ze skutečné dosažené ceny, nebo konkrétní paušální částku; strany zároveň ve smlouvě uvedou, zda takto stanovená částka již obsahuje, nebo zda se k ní připočte daň z přidané hodnoty (stávající sazba činí 21%) ze základu daně. Provize bude splatná dnem, kdy došlo ke splnění Smlouvy, a to přednostně zápočtem zálohy. Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi.

 • Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

 • Pro účely uplatněni práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit informovat společnost RELIA s.r.o., k rukám ředitele společnosti, formou jednoznačného prohlášeni formou zaslaného doporučeného dopisu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně prostřednictvím datové schránky. Vzor je následně uveden. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy včas před uplynutím příslušné lhůty. 

 • Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy 

  • a odstoupíte od Smlouvy o zprostředkování před uplynutím výše lhůty pro zákonné odstoupení, uhradíte Zprostředkovateli podíl na sjednané provizi za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení;

  • že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy v případě že Realitní zprostředkovatel zprostředkoval osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem. 

 • Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 • zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě

Adresát: RELIA s.r.o.,  se sídlem 8. března 12/3, 460 01, Liberec, IDDS nbeigwr

 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o zprostředkování o poskytnutí těchto služeb:
Popis služby:                                                                              
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele: