Základní ustanovení

Pokud byste někdy měli pocit,
 • že jsme nedodrželi to, na čem jsme se spolu dohodli,
 • nebo že došlo k porušení zákonných povinností,
 • nebo že nebyly dodrženy podmínky smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli,
 • nebo když budete mít názor, že některý náš pracovník nejedná tak, jak by pracovník renomované společnosti RELIA jednat měl,
můžete nás kontaktovat a žádat o nápravu formou reklamace.
 
Svou reklamaci můžete doručit:
 • Poštou                zasláním na adresu RELIA s.r.o., 8. března 12/3, 460 01, Liberec
 • Mailem               na adresu reklamace@relia.cz
Pokud máme reklamaci vyřídit rychle a profesionálně, je potřeba nám ji podat bezprostředně poté, co jste se o reklamované události dozvěděli, nejlépe do 5 dnů od chvíle, kdy se přihodila.
 
V reklamaci uveďte:
 • Vaše identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalou adresu
 • Čeho se reklamace týká: jméno osoby, které smlouvy, kterého prodeje, nebo nájmu, časové údaje.
 • Popis reklamace s objektivními podklady a popisy události, abychom se mohli k problému co nejobjektivněji vyjádřit.
K reklamaci prosím přiložte také doklady, které mohou napomoci určit a potvrdit, že je oprávněná. Šetření reklamace se tím urychlí.
 
Jakmile od Vás reklamaci dostaneme, vyjádříme se vám do 5 dnů. Pokud budeme potřebovat více informací i z jiných zdrojů, může být lhůta i delší. Nejdéle však 30 dní.
Ve vyjádření vám sdělíme, zda je reklamace oprávněná a jak bude sjednána náprava, nebo nikoliv, vč. odůvodnění a poučení o tom, co můžete dále dělat.
Podáním reklamace nepřicházíte o své právo obrátit se na soud, nebo jednat podle dále uvedeného poučení.
 
 

Zákonné poučení o možnosti mimosoudního řešení sporů

V případě, že mezi naší společností a naším klientem - spotřebitelem (nikoliv podnikajícím subjektem) dojde ke sporu ve věci uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci.
 • Adresa: České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 1200 Praha 2
 • Web:     https://www.coi.cz/informace-o-adr/
 
Tento reklamační řád platí a nabývá účinnosti 1. 1. 2018.
 
Ing. Jiří Zeliesko
Jednatel společnosti
 
RELIA s.r.o., IČ 46711333, 8.března 12/3, 460 01, Liberec