Reklamační řád

Základní ustanovení

Pokud byste někdy měli pocit,

 

- že jsme nedodrželi to, na čem jsme se spolu dohodli,

nebo že došlo k porušení zákonných povinností,

 

- nebo že nebyly dodrženy podmínky smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli,

 

- nebo když budete mít názor, že některý náš pracovník nejedná tak, jak by pracovník renomované společnosti RELIA jednat měl,

 

můžete nás kontaktovat a žádat o nápravu formou reklamace.
 
Svou reklamaci můžete doručit:

Poštou
zasláním na adresu RELIA s.r.o., 8. března 12/3, 460 01, Liberec

 

Elektronicky

na adresu reklamace@relia.cznebo IDDS nbeigwr

 

Pokud máme reklamaci vyřídit rychle a profesionálně, je potřeba nám ji podat bezprostředně poté, co jste se o reklamované události dozvěděli, nejlépe do 5 dnů od chvíle, kdy se přihodila.

V reklamaci uveďte:

 

Vaše identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalou adresu

 

Čeho se reklamace týká: jméno osoby, které smlouvy, kterého prodeje, nebo nájmu, časové údaje.

 

Popis reklamace s objektivními podklady a popisy události, abychom se mohli k problému co nejobjektivněji vyjádřit.

 

K reklamaci prosím přiložte také doklady, které mohou napomoci určit a potvrdit, že je oprávněná. Šetření reklamace se tím urychlí.
 
Jakmile od Vás reklamaci dostaneme, vyjádříme se vám do 5 dnů. Pokud budeme potřebovat více informací i z jiných zdrojů, může být lhůta i delší. Nejdéle však 30 dní.

 

Ve vyjádření vám sdělíme, zda je reklamace oprávněná a jak bude sjednána náprava, nebo nikoliv, vč. odůvodnění a poučení o tom, co můžete dále dělat.

 

Podáním reklamace nepřicházíte o své právo obrátit se na soud, nebo jednat podle dále uvedeného poučení.

Zákonné poučení o možnosti mimosoudního řešení sporů

V případě, že mezi naší společností a naším klientem - spotřebitelem (nikoliv podnikajícím subjektem) dojde ke sporu ve věci uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci.

 

Adresa:
České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 1200 Praha 2

 

Web:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
 
Tento reklamační řád platí a nabývá účinnosti 1. 1. 2018.
 

Ing. Jiří Zeliesko
Jednatel společnosti
 

RELIA s.r.o., IČ 46711333, 8.března 12/3, 460 01, Liberec